• Use 5-15 characters
  • You can use the next symbols: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~
  • Combine letters (capital and lower case) with numbers
  • Avoid common passwords like 1234, "password", or your name
  • Don't use gap in password
Đã có tài khoản? Đăng Nhập

Việc giao dịch các công cụ OTC không thể giao hàng là một hoạt động rủi ro và có thể không mang lại lợi nhuận, mà còn gây thua lỗ. Mức thua lỗ có thể xảy ra được giới hạn bởi mức bảo vệ ký quỹ. Lợi nhuận đã kiếm được trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Hãy tận dụng các dịch vụ đào tạo của công ty để hiểu thêm về các rủi ro trước khi bắt đầu giao dịch.
Cảnh báo rủi ro