• Use 5-15 characters
  • You can use the next symbols: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~
  • Combine letters (capital and lower case) with numbers
  • Avoid common passwords like 1234, "password", or your name
  • Don't use gap in password
May account na? Mag-log In

Ang pagte-trade ng mga non-deliverable OTC instrument ay isang mapanganib na aktibidad at maaaring hindi lang magdala ng mga tubo ngunit pati na mga pagkalugi. Ang halaga ng mga posibleng pagkalugi ay nililimitahan ng halaga ng margin security. Ang mga kinitang tubo sa nakaraan ay hindi naggagarantiya ng mga tubo sa hinaharap. Samantalahin ang mga serbisyo sa pagsasanay na inaalok ng kumpanya para maunawaan ang mga panganib bago magsimula ng operasyon.
Babala ng panganib