ธุรกรรมด้วยตราสารทางการเงิน OTC ที่ไ่ม่มีการส่งมอบเป็นความเสี่ยง โอกาสในการทำกำไรนั้นเทียบเท่ากับความเสี่ยงที่จะขาดทุน เมื่อทำธุรกรรมดังกล่าว ความเป็นเจ้าของและสิทธิ์อื่น ๆ ในทรัพย์สินอ้างอิงจะไม่โอนไปยังลูกค้า

  • Use 5-15 characters
  • You can use the next symbols: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~
  • Combine letters (capital and lower case) with numbers
  • Avoid common passwords like 1234, "password", or your name
  • Don't use gap in password
มีบัญชีแล้ว? เข้าสู่ระบบ