• Use 5-15 characters
  • You can use the next symbols: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~
  • Combine letters (capital and lower case) with numbers
  • Avoid common passwords like 1234, "password", or your name
  • Don't use gap in password
Posiadasz już rachunek? Zaloguj sie

Handlowanie instrumentami OTC bez fizycznej dostawy to aktywność obarczona ryzykiem i może wiązać się zarówno z zyskami, jak i stratami. Potencjalne straty ograniczają się do kwoty depozytu zabezpieczającego. Zyski, które zostały odnotowane w przeszłości, nie gwarantują zysku w przyszłości. Skorzystaj z usług szkoleniowych naszej firmy, aby, przed rozpoczęciem działań, lepiej zrozumieć ryzyko.
Ostrzeżenie o ryzyku