• Use 5-15 characters
  • You can use the next symbols: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~
  • Combine letters (capital and lower case) with numbers
  • Avoid common passwords like 1234, "password", or your name
  • Don't use gap in password
Sudah mempunyai akaun? Log Masuk

Berdagang instrumen OTC yang tidak boleh dihantar ialah aktiviti yang berisiko dan boleh membawa bukan sahaja keuntungan, malah kerugian. Jumlah kerugian yang berkemungkinan adalah dihadkan oleh jumlah sekuriti. Keuntungan yang diperoleh pada masa lepas tidak menjamin keuntungan pada masa depan. Ambil kesempatan ke atas perkhidmatan latihan syarikat untuk memahami risiko sebelum memulakan operasi.
Amaran risiko